Chakrahealing
 

Opp

 

                     

Chakrahealing er kanskje den mest etterspurte og mest gjennomarbeidet form for healing senteret tilbyr.  Vi kan tilby både gruppehealing/kurs i chakrahealing.

Viktige fordeler ved chakrahealing:

bulletMan opplever å bli mer observant til omgivelsene rundt seg.
bulletMan opplever å bli mer kreativ i løsning av problemer som oppstår.
bulletMan opplever en dypere form for kjærlighet til de man er glad i.
bulletMan opplever å bli mer dristig - til å nå de mål man har satt seg.
bulletMan opplever å bli mer energisk - til å gjøre det man har lyst til.
bulletMan opplever å være fornøyd i hverdagen - selvfølelsen vokser i takt med din egen utvikling.
bulletMan opplever å bli mer fokusert - både i hjemmet og i arbeidslivet.
bulletMan opplever å få en sunnere livsstil, og dermed holder man seg friskere.

Litt om chakraene:
Som vist ovenfor er kroppen delt inn i 7 chakras; 

1. Rotchakra.
Dette er senteret for fysisk energi og vitalitet.  Dette senteret forsyner kroppen energien den trenger i forhold til karriere og materielle goder. 
Å ha et ubalansert rotchakra kan forårsake en rekke plager som:
- Manglende selvtillit.
- Man "flyter" rundt, vansker med å få beina på jorda.
- Svak, vansker med å nå mål man har satt seg fore.
- Selvdestruktiv eller suicidal
- Egoistisk, dominerende, grådig, stress, hyperaktivitet, angst.

Å få balansert sitt rotchakra medfører ofte at man selv blir mer balansert og opplever en større grad av kontroll over seg selv.


2. Harachakra.
Dette er kroppens senter for vennlighet, kreativitet, seksualitet, følelser, intuisjon og intimitet.  Selvfølelse,  overbevisningen om sin egen kreativitet, "magefølelse" og evnen til medfølelse ligger også her.   
Å ha et ubalansert harachakra medfører ofte til opplevelsen av:
- Svakhet, fryktsomhet, overfølsomhet, skyldfølelser, skeptisk til andre og unnvikende i situasjoner.
- Sterke følelsesmessige utbrudd, aggressivitet, frustrert, overambisiøs, manipulerende, bygger luftslott osv.

Å få et balansert harachakra medfører ofte at man føler seg mer vennlig innstilt til sine medmennesker, større følelse av tilhørighet, sterke følelse av intimitet til partner, større grad av oppfinnsomhet osv.

3. Solar plexus.
Dette er kroppens senter for personlig kraft og autoritet.
Når dette kraftsenteret er åpnet finner man ofte sin egen kraft og kan styre den i forhold til arbeidsplass og karriere, samt at man har mye å tilføre de som står en nære.  
Å ha et ubalansert solar plexus kan medføre:
- Depresjoner, mangel av selvtillit, opptatt av hva andre synes, frustrasjoner, forvirring, dårlig fordøyelse, redd for å være alene.
- Overkritisk til andre, perfeksjonisme, overstyrende overfor andre osv.

Å få et balansert solar plexus medfører ofte at man er mer utadvendt, munter, har stor selvrespekt samt respekt for andre, sterk følelse av personlig autoritet, spontan og utrykksfull.

4. Hjertechakra.
Dette er kroppens senter som innehar kvaliteter som medfølelse, sensitivitet og, omtenksomhet.
Å ha et ubalansert hertechakra kan medføre at man er plaget av:
- Selvmedlidenhet, ute av stand til å ta avgjørelser, tilbakeholden, martyrfølelse.
- Overkritisk, krevende overfor andre, humørsyk, overdriver fakta osv.

Å få et balansert hjertechakra medfører ofte at man blir mer følsom overfor andre, er bedre i stand til å se muligheter og gode ting i andre, vennlig og utadvendt.

5. Halsechakra.
Her finner vi kroppens senter for kommunikasjon og uttrykk.
Å ha et ubalansert halsechakra kan ofte medføre til at vedkommende undertrykker egne følelser, innadvendt, fryktsom, vansker med å uttrykke følelser, frykt for å mislykkes.
Det kan også forårsake at man oppleves arrogant, egoistisk, eller dogamatisk.

Å få et balansert halsechakra medfører ofte at man har lettere for å uttrykke seg overfor andre - særlig i jobb-sammenhenger og man er i bedre stand til å ta ansvar for egne behov. 

6. Det tredje øyet/pannechakra.
Det er her vi finner kroppens evne til positiv tenkning, innsikt og klarsynhet.
Også evnen til å forstå mentale hendelser og konsepter samt bruk av fantasien er virksom her.
Å ha et ubalansert chakra her vil medføre forvirrede mentale tilstander, blokkering i kreativiteten, frykt for å lykkes, samt overutviklet evne til å skape negative tanker.
Det kan også medføre at man blir manipulerende overfor andre, og egoistisk.

Å få et balansert chakra på dette området medfører at man er i bedre stand til å mestre evnen til positiv og kreativ tenkning.

7. Kronechakra.
Er den delen av oss som kommuniserer på det åndelige og mentale planet.  Det er også via kronechakra at vi sanser atmosfærer, har vår indre overberbevisning.  Enkelte kaller den også den 7. sansen.
Å ha et ubalansert kronechakra vil ofte medføre vansker med å ta avgjørelser, lav livsgnist, utbrenthet og vansker med å sanse åndelige signaler.
Det kan dessuten forårsake frustrasjoner, depresjoner, migrene, hodepine og destruktiv atferd.

Å få et balansert kronechakra vil medføre at man føler en sterkere åpning for åndelige signaler, samt føle seg sterkere mentalt, åndelig og fysisk.